Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze cliënten goed is gewaarborgd. Praktijk Uitjezelf houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV).  Dit reglement beschrijft hoe wij omgaan met je persoonsgegevens. Dit is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens, die betrekking hebben op patiëntenzorg, waaronder je medische gegevens. Indien je vragen hebt over het privacybeleid van onze praktijk, kun je altijd contact opnemen met Marion Weijts (marion@uitjezelf.com). Zij is aangewezen als toezichthouder op de naleving van de gegevensbescherming in de praktijk.

Doelen

Je persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt. De praktijk kan de gegevens verwerken voor de volgende doelen:

 • Het verlenen van logopedische en psychosociale zorg
 • Het declareren van verleende zorg bij cliënt of zorgverzekeraar
 • Ten behoeve van kwaliteits- en onderwijsdoeleinden
 • Ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek

Persoonsgegevens

De volgende persoonsgegevens kunnen door de praktijk worden verwerkt:

 • Naam/adres/ contactgegevens
 • Geboortedatum
 • BSN nummer/ IDnummer
 • Medische gegevens
 • naam huisarts/andere zorgverleners
 • Gegevens van ouders/wettelijke vertegenwoordigers/partner/ andere contactpersonen

Gegevensverwerking

 1. Om goede zorg te kunnen verlenen worden gegevens over de behandeling vastgelegd in een dossier. Je behandelaar heeft wettelijk een dossierplicht. De behandelingsovereenkomst vormt de grondslag voor het mogen verwerken van de gegevens. Alleen je behandelaar en anderen die rechtstreeks betrokken zijn bij jouw zorgvraag hebben toegang tot de gegevens voor zover dat nodig is om goede zorg te kunnen verlenen. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om de verleende zorg te kunnen declareren.
 2. Als zorgaanbieder is de praktijk wettelijk verplicht te zorgen voor systematische bewaking van de kwaliteit van de geboden zorg. De gegevens kunnen daarvoor worden gebruikt. Wij zullen daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is. Ook worden gegevens daar waar mogelijk gepseudonimiseerd of geanonimiseerd zodat deze niet (direct) herleidbaar zijn tot individuele personen.
 3. Als wij je gegevens gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek zal hiervoor voorafgaand om uw toestemming worden gevraagd, tenzij dat niet mogelijk blijkt en de wet toestaat dat de gegevens zonder toestemming van de patiënt worden gebruikt. Wij zullen in beide gevallen niet meer gegevens verwerken dan nodig is.
 4. Ook worden gegevens daar waar mogelijk gepseudonimiseerd of geanonimiseerd zodat deze niet (direct) herleidbaar zijn tot individuele personen.
 5. Zorgverzekeraars met wie de praktijk een overeenkomst heeft controleren of gedeclareerde zorg rechtmatig is verleend. Zij kunnen in het kader van materiële controle inzage verlangen in dossiers. De praktijk is gehouden om hieraan medewerking te verlenen.
 6. Je gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij sprake is van een van de hiervoor genoemde situaties of als je ons hiervoor schriftelijk toestemming hebt gegeven.
 7. De website www.uitjezelf.com gebruikt geen tracking cookies.

Rechten

 1. Als cliënt heb je het recht te weten dat gegevens over je worden verwerkt. Wij informeren je daarover in algemene zin door middel van dit privacyreglement. Wij, in het bijzonder je behandelaar, informeert je ook in specifieke gevallen, bijvoorbeeld als een brief aan de huisarts wordt gestuurd over de voortgang of einde van de behandeling.
 2. Je hebt als cliënt het recht op inzage in je gegevens. Ook kun je een kopie opvragen van het dossier waarin je gegevens staan. Wij nemen een verzoek tot inzage of kopie zo snel als mogelijk in behandeling. Een kopie wordt bij voorkeur ‘in handen’ gegeven, waarbij wij vragen je te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Deze voorzorgsmaatregel is om te voorkomen dat je gegevens bij onbevoegden terechtkomen. Ook biedt het persoonlijk overhandigen de mogelijkheid om eventuele vragen te beantwoorden.
 3. Je hebt als cliënt het recht om rectificatie te verzoeken als sprake is van een onjuist- en/of onvolledigheid in je gegevens. Wij zullen eventuele onjuist- en/of onvolledigheden zo snel als mogelijk aanpassen.
 4. Als je gegevens wilt laten vernietigen kun je daartoe een verzoek indienen. Wij vragen je om dit verzoek schriftelijk te doen en indien het om medische gegevens gaat zo mogelijk de beweegredenen te vermelden. De behandelaar beoordeelt binnen drie maanden na het verzoek of tot vernietiging wordt overgegaan. Als er een zwaarwegende reden is om het verzoek niet in te willigen, bijvoorbeeld als het informatie betreft die van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de cliënt, kan besloten worden om niet tot vernietiging over te gaan. Als je verzoek wordt afgewezen doen wij dat gemotiveerd.
 5. Je kunt als cliënt een verklaring laten toevoegen aan je dossier. Wij verzoeken je om deze verklaring aan je behandelaar te overhandigen zodat dit aan je dossier kan worden toegevoegd.
 6. Bij het uitoefenen van rechten als beschreven in dit artikel geldt ten aanzien van minderjarigen en onder curatele gestelde personen het volgende:
 • Betreft het een minderjarige tot 12 jaar dan worden de rechten door de wettelijk vertegenwoordiger, doorgaans zijn dit de ouders, uitgeoefend;
 • Betreft het een minderjarige in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar dan worden de rechten door de minderjarige en diens wettelijke vertegenwoordiger uitgeoefend;
 • Betreft het een minderjarige vanaf 16 jaar dan kan de minderjarige zelf de rechten uitoefenen;
 • Betreft het een persoon die onder curatele is gesteld dan worden de rechten door de wettelijk vertegenwoordiger uitgeoefend.

Bewaartermijn

Het dossier met behandelinformatie wordt gedurende twintig jaar na afloop van de behandelingsovereenkomst bewaard, tenzij goed zorgverlenerschap met zich meebrengt dat de gegevens langer worden bewaard.

 1. Voor dossiers met behandelinformatie van minderjarige personen geldt dat de bewaartermijn van twintig jaar begint te lopen vanaf de leeftijd van 18 jaar.
 2. In andere gevallen dan in dit artikel vermeld worden gegevens niet langer bewaard dan nodig is voor het doel.
 3. Uitzondering op het voorgaande in dit artikel is van toepassing als op jouw uitdrukkelijk schriftelijk verzoek gegevens zijn vernietigd.

Geheimhouding

Wij gaan vertrouwelijk met je persoonsgegevens om. Dit betekent dat wij gegevens niet aan derden verstrekken behoudens de hierna genoemde uitzonderingen. Ook leggen wij een geheimhoudingsverplichting op aan onze medewerkers en externe partijen die de praktijk inschakelt ten behoeve van onze activiteiten, zoals bijvoorbeeld leveranciers van software.

Uitzondering op de geheimhoudingsverplichting is uitsluitend mogelijk als:

 • je hiervoor schriftelijk toestemming hebt gegeven;
 • het verstrekken van de gegevens noodzakelijk is voor een goede zorgverlening en de ontvanger, bijvoorbeeld de huisarts, eveneens betrokken is bij de zorgvraag;
 • er zwaarwegende redenen zijn om het medisch beroepsgeheim te doorbreken, bijvoorbeeld als sprake is van een noodtoestand in de zin van een conflict van plichten of bij signalen die wijzen op kindermishandeling en/of huiselijk geweld; of
 • wij daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke verplichting of in een kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak.

Informatiebeveiliging

Wij nemen alle passende technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs mogelijk zijn om de beveiliging van je gegevens te waarborgen. Dit betreft onder meer:

(a)        het gebruik van beveiligde en versleutelde verbindingen;

(b)        wij voldoen aan de NEN 7510, NEN 7512 en NEN 7513;

Ook voeren wij met enige regelmaat een data protection impact assessment (DPIA) uit. Een DPIA houdt in dat privacy risico’s worden geïnventariseerd en zo nodig maatregelen worden genomen.

Wijzigingen

Indien er wijzigingen zijn, bijvoorbeeld als de wetgeving wijzigt, zullen wij dat in dit privacyreglement op de website en op het prikbord aanpassen.

Klachten

Hoewel wij er alles aan zullen doen om je privacy te waarborgen, kan het zijn dat je niet tevreden bent over de wijze waarop gegevens in de praktijk worden verwerkt. Als je een klacht hebt kun je dit bespreken met je behandelaar en/of de toezichthouder gegevensbeschermer (zie hierboven). Ook kan schriftelijk een klacht ingediend worden bij Praktijk uitjezelf; marion@uitjezelf.com.

Versie 31-03-2023