Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

Opdrachtnemer: Marion Weijts, werkgever van Praktijk Uitjezelf, dan wel haar gecontracteerde werknemer.

Opdrachtgever: de cliënt, dan wel diens rechtsgeldige vertegenwoordiger

Behandeling: een door Praktijk Uitjezelf verzorgde therapiesessie.

Overleg: een overleg op verzoek van derden en na toestemming van de opdrachtgever.

Verslaggeving: schriftelijke informatieverstrekking over de cliënt aan en op verzoek van derden en na toestemming van de opdrachtgever.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. De Algemene Voorwaarden zijn te vinden op de website www.uitjezelf.com

2. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever zijn vastgelegd. Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden ook e-mail, sms en whatsapp verstaan.

3. In die gevallen waarin de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal praktijk Uitjezelf een regeling treffen naar redelijkheid.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

Alle aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overeenkomsten komen tot stand wanneer opdrachtnemer de afspraak van de opdrachtgever voor de behandeling telefonisch, per sms of per email heeft bevestigd.

Artikel 4 Duur en beëindiging van de overeenkomst

De overeenkomst wordt aangegaan per behandeling en eindigt dan van rechtswege. Opdrachtnemer kan de overeenkomst zonder opzegtermijn opzeggen bij zwaarwegende redenen zoals wanneer de opdrachtgever niet aan zijn inspanningsverplichtingen en/of betalingsverplichtingen voldoet of klachten heeft die niet door opdrachtnemer behandeld mogen worden.

Artikel 5 Tarieven

Alle tarieven gelden per behandeling, overleg en verslaggeving en zijn vrijgesteld van BTW. Inbegrepen is het gebruik van de therapieruimte en de kosten voor de behandeling. De niet-gecontracteerde tarieven staan vermeld op de website www.uitjezelf.com. De tarieven van gecontracteerde logopedische zorg zijn te vinden op websites van de betreffende zorgverzekeraar van de opdrachtgever. De tarieven, op offerte basis, voor overleg met derden en verslaggeving aan derden (inclusief eventuele kosten voor aanvullend onderzoek), niet zijnde de verwijzer, kan in rekening worden gebracht aan derden, niet zijnde de zorgverzekeraar.

Artikel 6 Betaling

Betaling van de behandeling dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur. Zodra de organisatie een vordering aan derden ter incasso moet overdragen, komen alle daarmee verbonden kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke (incasso)kosten, ten laste

van de opdrachtgever.

Artikel 7 Annuleren

Annuleren tot 24 uur voor aanvang van de behandeling is kosteloos, bij annuleren op dezelfde dag van de behandeling zonder geldige reden of bij niet komen opdagen wordt een verzuimbedrag van

€ 20,00 aan opdrachtgever gefactureerd.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

Behoudens in geval van opzet of grove schuld, is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor enige schade inclusief gevolgschade die de opdrachtgever mocht lijden ten gevolge van enig handelen of nalaten van opdrachtnemer of van haar ondergeschikten of van door haar ingeschakelde derden. In het geval dat opdrachtnemer door overmacht of onvoorziene omstandigheden verhinderd is om een overeenkomst uit te voeren, kan opdrachtnemer naar haar keuze de uitvoering opschorten voor de duur van de verhindering of de overeenkomst ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Eventuele klachten of schade, waarbij opdrachtgever en opdrachtnemer niet samen tot een oplossing kunnen komen, moeten door opdrachtgever zo spoedig mogelijk doch binnen 8 respectievelijk 30 dagen na het ontstaan of bekend worden, behandeld worden volgens de klachtenprocedure van de klachten- en geschillerenregeling Paramedici, bij gebreke waarvan de klacht niet in behandeling wordt genomen, respectievelijk de schade niet voor vergoeding in aanmerking komt. Deze procedure is te vinden op de site www.klachtenloketparamedici.nl. Alle rechtsvorderingen verjaren op grond van eventuele schade na verloop van één jaar.

Artikel 9 Geheimhouding en persoonsgegevens

De opdrachtnemer conformeert zich aan de geldende privacywetgeving. De opdrachtnemer verwerkt de door de opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens conform de privacywetgeving (AVG). Het privacyreglement is te vinden op de website van de praktijk www.uitjezelf.com

Opdrachtgever zal volstrekte geheimhouding in acht nemen ten aanzien van opdrachtnemers handelen.

Artikel 10 Slotbepalingen

Op deze algemene voorwaarden en tussen partijen gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

© versie 09-03-2021